photo

Caritas
Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas

przy parafii św. Mikołaja w Wałczu za rok 2013.

 

Rachunek bankowy 01.01.2013r.                        4263,08

Kasa                      01.01.2013r.                        1263,59

PRZYCHODY:

Zbiórki na chleb św. Antoniego                           5027,44

Dotacje z Caritas diecezji                                    2300,00

Karty na leki                                                     1500,00

Świece i pascha liki                                            1689,40

Darowizny                                                      10440,00

                                                               --------------------

Razem:                                                         26483,51

ROZCHODY:

Zakup artykułów spożywczych do paczek          5493,13

Zakup leków                                                 2228,69

Zakup podręczników                                       2125,45

Dowóz towaru ze Szczecinka                              660,00

Druki, tusz, papier                                             171,40

Prowizja bankowa                                              154,90

Opłata rozmów tel.                                             627,69

Zakup paliwa                                                      760,04

Inne koszty                                                        142,00

                                                             ------------------------

Razem:                                                          12363,30

Stan środków na dzień 31.12.2013r.                   13918,58

                     Kasa      31.12.2013r.                      201,63

                                                           ---------------------------

                            Razem                                14120,21

Wartość wydanego towaru PAED                        21255,02 


Posługa „Caritas” ma wielką wartość dla Kościoła na wszystkich jego płaszczyznach, począwszy od wspólnoty parafialnej. Osoby należące do naszego zespołu pracują charytatywnie i bezinteresownie przez cały rok w zależności od potrzeb. Wolontariusze „Caritas” rekrutują się z grona parafian. Znają ludzi ze swojego otoczenia, ich sytuację życiową i są znani swoim podopiecznym. Naszym opiekunem prawnym jest ks. Proboszcz Antoni Badura, który obserwuje naszą pracę, naszą postawę. Nasz zespól opiekuje się rodzinami wielodzietnymi, niepełnymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które borykają się z poważnymi problemami materialnymi. Wielu parafian uważa, że rodziny wielodzietne, są to rodziny obarczone patologią, że nie wypełniają swoich funkcji wychowawczych, co nie w każdej sytuacji jest prawdą, ponieważ wiele tych rodzin nie z własnej winy znalazło się w takiej sytuacji materialnej. Przede wszystkim brak pracy doprowadził do ich zubożenia. Podobne trudności przeżywają rodziny niepełne, w których na barki jednej osoby spada utrzymanie gospodarstwa domowego. Naszą opieką obejmujemy 169 osób, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi z rodzin ubogich.

Wielu parafian dostrzega potrzebę niesienia pomocy bliźnim i wspiera naszą działalność materialnie podczas zbiórek do puszek oraz systematyczne wpłaty na konto „Caritas”.  Pozyskujemy środki na naszą działalności również poprzez rozprowadzanie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przed świętami Bożego Narodzenia i Paschalików przed Wielkanocą. Dzięki ofiarności parafian 25 dzieci otrzymało tornistry z pełnym wyposażeniem.  Jedenaściorgu dzieciom dofinansowaliśmy zakup podręczników szkolnych. Wykupiliśmy leki dla 20 osób. W ramach pomocy PAED objęte są 72 rodziny. Przez cały rok wydawane było pieczywo, które otrzymujemy z piekarni, a także odzież, wózki inwalidzkie, balkoniki, kule oraz meble. Przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia wydaliśmy po 90 paczek żywnościowych.

Wałcz, dn. 17.01.2013r.                                          Regina MusiałSprawozdanie z działalności parafialnego Zespołu CARITAS
przy parafii św. Mikołaja w Wałczu w 2012 roku.

W Parafialnym Kole Caritas w 2012 roku pracowało na rzecz ludzi ubogich, chorych, niepracujących, uzależnionych od nałogów i potrzebujących wsparcia duchowego 5 wolontariuszy.

W roku 2012 zebrano ogółem  21250,68 zł. Główne przychody to zbiórki na chleb św. Antoniego, sprzedaż świec, darowizny pozyskiwane od darczyńców, dofinansowanie z Diecezji na zakup książek, przyborów szkolnych i odzieży sportowej.

            W 2012 roku wydano 15724,01 zł tj. zakup leków dla 16 osób, zakup opału, opłacono rachunki za energię i gaz dla 6 osób, dopłacono do czynszu mieszkaniowego 1 osobie, dla 7 rodzin zakupiono książki, przybory szkolne i odzież sportową. Zakupiono art. spożywcze na paczki z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, którymi obdarowano 120 rodzin. Dla 9 rodzin pozyskano bezpłatnie od darczyńców meble, 4 rodziny wózki inwalidzkie, 3 osoby balkoniki, 4 osoby kule, 1 osoba laskę, dla 10 osób napisano podania do różnych instytucji.

Przez cały rok naszą działalność wspierali państwo Starczyńscy, którzy przekazywali chleb. Jedna rodzina wielodzietna (8 dzieci) otrzymała przed świętami Bożego Narodzenia paczki z odzieżą, obuwiem, chemią i żywnością od jednej z warszawskich firm.

            W ramach programu PEAD otrzymano żywność o wartości 20167,09 zł, którą to systematycznie wydawano dla rodzin potrzebujących tej pomocy tj. 81 rodzin – 248 osób.

Wszystkim parafianom i darczyńcom serdecznie dziękujemy za wspieranie nas we wszystkich działaniach.

 Szczęść Boże.